skip to Main Content

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 โดยนาย เอ็ดวิน เจ วิค ซึ่งเป็นชาวฮอลแลนด์ และได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างให้ใช้ที่ดินของวัดในการก่อตั้งมูลนิธิฯ แห่งนี้ โดยวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าคือ การอนุรักษ์สัตว์ป่าและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

โครงการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ ได้แก่

Volunteering in Thailand - Wildlife Rescue Centre

ศูนย์อนุบาลสัตว์ป่า (The Wildlife Rescue Center – WRC)

 

เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูสัตว์ป่าที่เคยเป็นสัตว์เลี้ยงหรือใช้ประโยชน์ในธุรกิจการท่องเที่ยว

 

หากท่านสนใจสามารถมาเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้ได้

Volunteer with Elephants - Elephant Refugeศูนย์ศึกษาและช่วยเหลือช้าง (The Elephant Refuge and Education Center – EREC)
 

ทางมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเป็นแหล่งพักพิงและช่วยเหลือช้างบ้านที่เจ้าของพาไปเดินเร่ร่อนตามท้องถนนในกรุงเทพหรือตามเมืองใหญ่ๆ และช้างที่ถูกใช้ในการท่องเที่ยว หากท่านสนใจสามารถมาเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือช้างกับทางมูลนิธิฯ ได้

 

Thailand Mobile Wildlife Clinic คลินิกเคลื่อนที่เพื่อสัตว์ป่า The Mobile Wildlife Clinic

เป็นรถพยาบาลที่ตกแต่งไว้พร้อมเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่าและเป็นรถคลินิกเคลื่อนที่คันเดียวในแถบอินโดจีน ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์และการออกแบบตกแต่งรถได้รับความสนับสนุนจากองค์กร Care for The Wild

 

Gibbon Rehabilitation Thailandศูนย์ฟื้นฟูสภาพชะนี The Gibbon Rehabilitation Centre:

ปัจจุบันมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่ามีโครงการฟื้นฟูสภาพชะนีซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

 

Gibbon Rehabilitation Thailand NEW! ศูนย์วิจัยและปล่อยชะนีคืนสู่ป่า The Gibbon Release & Research Centre:

เป็นโครงการร่วมกันระหว่างมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการนี้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมชะนีปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและติดตามพฤติกรรมหลังการปล่อย

 

Reforestation Volunteering in Thailand
  
โครงการฟื้นฟูป่า The Forest Restoration Project
:

เป็นโครงการใหม่ของมูลนิธิโดยเริ่มฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายและปลูกเพิ่มเติม ซึ่งทางมูลนิธิต้องการอาสาสมัครช่วย เหลือ

  
Wildlife Education Project Thailand

ศูนย์การศึกษา The Educational Project:

ที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่ามีศูนย์ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าในประเทศไทย มีนักเรียนทุกวัยเข้ามาเยี่ยมชมโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของศูนย์คอยให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในป่าของประเทศไทย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิยังออกไปให้ความรู้แก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ เกี่ยวกับสวัสดิภาพและการอนุรักษ์สัตว์ป่าอีกด้วย

เชื่อมต่อกัน

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าประเทศไทยต้องการความช่วยเหลือจากคุณ!

เชื่อมต่อกับเราและแบ่งปันเรื่องราวของเรา ถ้าคุณอยู่

ในประเทศไทยจะหาวิธีช่วยคุณได้ มาเยี่ยมชมและมีส่วนร่วม

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top