skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

โปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับช้าง

WFFT Elephant Education

กรุณาคลิกที่หัวข้อด้านล่างเพื่อแสดงภาพโปสเตอร์ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับช้าง ขนาดของภาพที่กำหนดไว้สำหรับปริ้นท์คือ A4 ท่านสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนในโรงเรียนได้

1. การกระจายพันธุ์ของช้าง

2. วิวัฒนาการของช้าง

3. ช้างแอฟริกา

4. ช้างเอเชีย

5. ช้างและครอบครัว

6. การจับคู่และการผสมพันธุ์ของช้าง

WFFT Elephant Education

7. กำเนิดของช้าง

8. งวง

9. ฟันและงา

10. ผิวหนังและกระดูก

11. การสื่อสารของช้าง

12. ความฉลาดของช้าง

13. สถานะของช้างในปัจจุบัน

14. ช้างบ้าน

15. ควาญช้าง

16. พิธิประชิกช้าง 1

17. พิธีปะชิกช้าง 2

WFFT Elephant Education

18. ภัยคุกคามช้าง

19. ช้างเร่ร่อน

20. การใช้ช้างเพื่อความบันเทิง

21. ความเชื่อเกี่ยวกับช้าง

22. การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย

23. เมื่อแหล่งที่อยู่อาศัยถูกทำลาย

24. พันธุกรรมกับการลดจำนวนของช้าง

25. ความขัดแย้งของช้างกับมนุษย์

26. วิธีช่วยช้าง

 

โปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับชะนี

WFFT Gibbon Education

กรุณาคลิกที่หัวข้อด้านล่างเพื่อแสดงภาพโปสเตอร์ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับชะนี ขนาดของภาพที่กำหนดไว้สำหรับปริ้นท์คือ A4 ท่านสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนในโรงเรียนได้

1. การกระจายพันธุ์ของชะนี

2. ชะนี…ลิงหรือเอพ?

3. การจำแนกชนิดของชะนี

4. ชะนีสกุล Nomascus

5. ชะนีสกุล Hylobates

WFFT Gibbon Education

6. ชะนีสกุล Hoolock & Symphalangus

7. ครอบครัวชะนี

8. การเปลี่ยนสีของชะนี

9. การห้อยโหนบนต้นไม้

10. การร้องของชะนี

11. การเดินและน้ำ

12. อาหารชะนีในธรรมชาติ

13. การทำลายป่ากับการลดจำนวนประชากรชะนี

14. ทำลายป่ากับการลดจำนวนประชากรชะนี (ต่อ)

15. การใช้ประโยชน์จากชะนีเพื่อการท่องเที่ยว

16. ความนิยมเลี้ยงชะนีเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง

WFFT Gibbon Education

17. การใช้ประโยชน์จากชะนีเพื่อเป็นอาหารและยา

18. โครงการฟื้นฟูและปล่อยชะนีคืนสู่ป่า

19. ชะนีร้องกลับบ้าน

 

โปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับหมี

 

WFFT Bear Education

กรุณาคลิกที่หัวข้อด้านล่างเพื่อแสดงภาพโปสเตอร์ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับหมี ขนาดของภาพที่กำหนดไว้สำหรับปริ้นท์คือ A4 ท่านสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนในโรงเรียนได้

1. หมีในประเทศไทย

2. ชีวิตของหมี

3. แหล่งที่อยู่อาศัยของหมี

4. อาหารหมี

5. ประสาทสัมผัสของหมี

6. ลิ้นและเล็บ

WFFT Bear Education

7. การสื่อสารของหมี

8. แหล่งที่อยู่อาศัยถูกทำลาย

9. ฟาร์มสกัดน้ำดี

10. การเลี้ยงหมีเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง

11. การใช้สัตว์ป่าเพื่อความบันเทิง

12. การใช้สัตว์ป่าเพื่อเป็นอาหาร

13. สวัสดิภาพของสัตว์ในกรงขัง

14. ความอิสระ 5 ประการของสัตว์ในกรงขัง

15. แผนผังการทำงานของศูนย์อนุบาลสัตว์ป่า

WFFT Bear Education

16. จอห์น – หมีควาย

17. เบาวเซอร์ – หมีควาย

18. แตงโม – หมีควาย

19. แจ๊สซี่ & เจฟฟรี่ – หมีควาย

20. สมศรี, ไฝ, โบโบ้ & ตาล – หมีควาย (ประวัติ)

21. สมศรี, ไฝ, โบโบ้ & ตาล – หมีควาย (ภาพ)

22. แจมมี่ – หมีควาย

23. เป็บซี่ & โคล่า – หมีหมา

24. สมาชิกกลุ่ม “ปีใหม่” – หมีหมา

25. กาก้า & กาลาแมร์ – หมีหมา

WFFT Bear Education

26. อมภูมิ – หมีหมา

27. โดโด้ – หมีหมา

28. แก่ง – หมีหมา

29. กัมลา – หมีหมา

ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆ

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเชื่อว่าการศึกษาคือกุญแจสำคัญของการอนุรักษ์  ด้วยเหตุนี้เราจึงทำโปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ภาพของสัตว์ที่ต้องการเรียนรู้

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top