skip to Main Content

ชะนีร้องกลับบ้าน


ชะนีร้องกลับบ้าน(gibbon calling for home) สื่อที่ทางมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า(WFFT) ผลิตออกมา
เพื่อ ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสัตว์ป่า ที่ถูกลักลอบ ล่า มาขาย โดยมีที่มาจาก ประสบการณการ
ทำงานช่วยสัตว์ของคุณเอ็ดวิน และมูลนิธิเพื่อสัตว์ป่า ที่ผ่านมา เด้กอ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านดี อ่านแล้ว
เข้าถึงง่าย และคุณจะไม่อยากมีชะนีและสัตว์ป่า ตัวไหนๆมาเลี้ยงดูแน่แท้ สัตว์ป่าที่เข้ามาอยู่ใน
มูลนิธิ

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top