skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำกินอาหารเป็นพิษ

 

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา มีคนเจอเหยี่ยวกิ้งก่าสีดำนอนอ่อนแรงอBlack Baza rescue 151115 480ยู่ข้างถนน จึงนำมาที่โรงพยาบาลสัตว์มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า สัตวแพทย์บอกว่าที่ลิ้นมีบาดแผลและหุบจะงอยปากไม่ได้ อาจเป็นเพราะนกกินอาหารที่มีสารพิษเข้าไป ตอนนี้แผลที่ลิ้นมีอาการดีขึ้น หุบปากได้แล้วและสามารถยืนทรงตัวได้ แต่ยังบินไม่ได้

เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำเป็นนกจากเขตหนาว อพยพผ่านประเทศไทย เพื่อจะไปยังประเทศอินโดนีเซีย เราจะยังคงให้เขาพักฟื้นกับเราจนกว่าเขาจะกลับมาบินได้และเริ่มต้นการอพยพอีกครั้งค่ะ

Black Baza rescue 151115 485

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top