skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

เหยี่ยวแดงถูกทิ้งเกือบอดตายในกรง

เจ้าของย้ายบ้านแล้วทิ้งสัตว์ไว้ให้อดตาย เป็นเรื่องราวอันเจ็บปวดที่เราได้รับรู้มาตลอด กรณีเหยี่ยวแดงตัวนี้ก็เช่นกัน แต่ยังโชคดีอยู่บ้างที่มีคนสงสารแล้วพามาส่งที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า

ถึงแม้ว่าเหยี่ยวแดงอยู่ในสถานะสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงน้อยต่อการสูญพันธ์ุ แต่ก็ไม่เสมอไปหากจำนวนประชากรยังลดลงอยู่เช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาเหตุก็มาจากการสูญเสียถิ่นอาศัย สารเคมีจากยาฆ่าแมลงหรือสารตกค้างจากกิจกรรมของมนุษย์เข้าไปสะสมในตัวสัตว์

เราตั้งชื่อให้เหยี่ยวแดงตัวนี้ว่า เมษา สัตวแพทย์พบว่าเมษามีตาข้างซ้ายจมลึกจมลงไป ตอนนี้เมษาอยู่ในเขตกักกันของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเพื่อปรับตัวกับบ้านใหม่ เมื่อถึงเวลาก็จะได้อยู่รวมกับเหยี่ยวตัวอื่น

Brahminy Kite rescue 150416 01 sm

Brahminy Kite rescue 150416 03 sm

Brahminy Kite rescue 150416 04 sm

Brahminy Kite rescue 150416 06 sm

Brahminy Kite rescue 150416 07 sm

Brahminy Kite rescue 150416 08 sm

Brahminy Kite rescue 150416 09 sm

Brahminy Kite rescue 150416 12 sm

Brahminy Kite rescue 150416 13 sm

 

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top