skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

ผ่าตัดดวงตาเสือโคร่ง “แรมโบ้”

ไม่นานมานี้ แรมโบ้มีอาการอักเสบตรงกับดวงตาข้างที่บอด และเราได้ทำการเชิญสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดดวงตาเข้ามาทำการเอาดวงตาข้างที่มีปัญหาออกไป
Read More

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top