skip to Main Content
032-706906 info@wfft.org

เม่นเป็นเนื้องอก เกือบตาย

 

อีกครั้งที่สัตว์ป่าจากวัดป่วยใกล้ตาย วันจัทนร์ที่ผ่านมานี้ เม่นใหญ่ถูกนำมาส่งที่โรงพยาบาลมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเนื่องจากมีเนื้องอกขนาดใหญ่ที่จมูก มีเลือดไหลซึมและสร้างความทรมานให้กับเม่นอย่างมาก สัตวแพทย์ได้ผ่าตัดเนื้องอกออกแล้ว หลังจากนั้นหนึ่งวันเม่นก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ กินอาหารและเดินได้อย่างคล่องแคล่วแล้วค่ะ

Porcupine rescue WadYangChom 010216 87

Porcupine rescue WadYangChom 010216 104

Porcupine rescue WadYangChom 010216 31

ร่วมมือกับเรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เผยแพร่เรื่องราวและภารกิจปกป้องสัตว์ป่าของเราออกสู่ภายนอก
หากคุณอยากช่วยเหลือสามารถเยี่ยมชมและมามีส่วนร่วมกันกับเราได้

Wildlife Friends Foundation Thailand

Back To Top